• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

 

شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی ( دکتر محمد حیاتی)

-       نظارت بر مجموعه های تابعه این معاونت

-       برنامه ریزی در خصوص امور فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و نظارت بر حسن اجرای آنها

-       ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی

-       ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز ، موسسات و نهادهای فکری ، فرهنگی و انقلابی

-       برنامه ریزی برای آموزش های عقیدتی ، سیاسی ، اخلاقی و فرهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن

-       ارزیابی وضعیت کلی فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی

-       برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی

-       نظارت بر فعالیت های فرهنگی سیاسی و اجتماعی دانشگاه

-       ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان  نهادهای مختلف عقیدتی ، فرهنگی و سیاسی

-       برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت های فوق برنامه برای شکوفایی بیشتر فعالیت های فکری ،هنری و فرهنگی دانشجویان

-       دبیر کمیسیون ارتقاء فرهنگی دانشگاه

-       دبیر هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی دانشگاه

-       دبیر شورای فرهنگی دانشگاه

-       نماینده وزیر علوم  در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه

-       مسئول هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان

-       رئیس شورای حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشگاه

-       رئیس شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای استان لرستان

-       عضو کمیته برنامه استاندارد پیشگیری از مصرف مواد ( طرح پیام ) دانشگاه لرستان