• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

 

شرح وظایف مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی (حسن صالحی راد)

-       برنامه ریزی به منظور برگزاری اردوهای آموزشی ، فرهنگی ، زیارتی و هنری برای دانشجویان

-       برنامه ریزی ، ساماندهی و نظارت بر امور تشکل های سیاسی دانشگاه

-       زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید  و کارکنان دانشگاه ، متناسب با اهداف  و وظایف فرهنگی

-       پشتیبانی وحمایت از طرح های فرهنگی ، هنری ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

-       پشتیبانی و حمایت از طرح های  فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی و هنری

-       تقویت ، توسعه و فعال سازی گروه های خودجوش دانشگاهی

-       تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور

-       حمایت و پشتیبانی  از بکارگیری فناوری های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگی

-       حمایت و پشتیبانی  از ایجاد فضای مناسب رشد  سیاسی ، فرهنگی ، اخلاقی ، معنوی و تربیتی

-       شرکت در فعالیت های هنری ، اردوها و جشنوارها

-       ترویج الگوهای نوین ارزشی عفاف و حجاب

-       انتشار و ترویج  ارزش های اسلامی از طریق  تهیه منابع سمعی و بصری

-       تهیه گزارش های مستمر از فعالیت های انجام یافته

-       ساماندهی و نظارت بر امور تشکل های سیاسی دانشگاه

-       ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در فعالیت های هنری ، اردوها و جشنواره ها

-       برگزاری مسابقات داخل دانشگاه  و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری

-       برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری مسئولین روابط عمومی

-       حمایت و پشتیبانی از برزگاری اردوهای تابستانی و مسافرت های دسته جمعی برای دانشجویان

-       ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیت های  فوق برنامه و انجام حمایت و پشتیبانی  های لازم در زمینه مربوط

-       برقراری ارتباط  با واحدهای مختلف دانشگاه  به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

-       تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته های مختلف هنری و حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری آنان در چارچوب ضوابط و مقررات

-       تشکیل گروه های دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب

-       نظارت بر اجرای  کارهای فوق برنامه واحدهای مختلف

-       انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق