• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

شرح وظایف رئیس اداره کانون های فرهنگی و اجتماعی ( فریبا جاله )

-         همکاری با کارشناسان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

-         رصد و مطالعه مسائل  فرهنگی  کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی

-         توان مندسازی دانشجویان  با رویکرد ارتقای دانش و مهارت های مورد نیاز حوزه کانون ها

-         تقویت و توسعه کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی  ، هنری و اجتماعی

-         بهره گیری از مشارکت فعال دانشجویان

-         ساماندهی و جهت دهی  مناسب به تمام فعالیت های فرهنگی ، هنری و اجتماعی

-         ایجاد هماهنگی بین کانون های فرهنگی ، هنری و اجتماعی

-         نظارت بر انجام فعالیت های کانون ها در چارچوب  آیین نامه

-         ارائه  و بررسی طرح های لازم در خلق آثار فرهنگی ، هنری با محتوای اسلامی و رشدو شکوفایی  استعدادهای دانشجویان

-         برنامه ریزی جهت شرکت در جشنواره های کشوری

-         ارزیابی عملکرد حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه براساس شاخص های ابلاغی از سوی وزارت

-         درج آمادر و اطلاعات در درگاه فرهنگی

-         ثبت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در درگاه فرهنگی به صورت روزانه

-         نظارت بر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ارزیابی فعالیت ها براساس فرم های استانداردها

-         ارتباط و تعامل با دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم