• دانشگاه لرستان - ساختمان دانشکده فنی و مهندسی- طبقه همکف
  • 066-33120113
  • farhangi@lu.ac.ir

 

شرح وظایف رئیس اداره  تشکل های  فرهنگی ( کرم اله دریکوند)

-       اعلام  دستور کار و دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات هیات نظارت  دانشگاه و یا واحد دانشگاهی

-       تشکیل  نظام بایگانی ، ثبت و نگهداری  اسناد و ماتبات و طبقه بندی پرونده ها ی تشکل ها ی دانشجویی

-       دریافت  درخواست کتبی هیات موسس متقاضی تاسیس تشکل اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیات نظارت دانشگاه

-       دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی هیات نظارت دانشگاه

-       ابلاغ تصمیم  هیات نظارت  دانشگاه به صورت مکتوب و با امضای رئیس  دانشگاه در مهلت قانونی تعیین شده  به تشکل های اسلامی

-       تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور رئیس  هیات نظارت دانشگاه

-       اطلاع رسانی به موقع در مورد آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان و دستور العمل های اجرایی  آن به دانشگاهیان و تشکل های اسلامی

-       پیگیری و اجرای مصوبات هیات نظارت  دانشگاه و اخذ گزارش فعالیت های تشکل های اسلامی دانشگاهیان و ثبت آنان در سامانه